ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(ถนนคสล.6โครงการ ข้อบัญญัติ)

9 October 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(ถนนคสล.6โครงการ ข้อบัญญัติ)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(อาคารอเนกประสงค์)

9 October 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562(อาคารอเนกประสงค์)


ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

1 October 2018

กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง


ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

1 October 2018

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.ประจำเดือน กันยายน) ปีงบประมาณ 2561

1 October 2018

แบบ สขร.เดือน กันยายน 61