สมาชิกสภาฯ

จ.ส.ต.สายัณ  รักษ์กำเนิด ประธานสภาฯ
นายอำพันธ์  เขียวเพกา รองประธานสภาฯ
นายประโยชน์  บัวผัน ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางเสาวลักษณ์  นามาบ ส.อบต. หมู่ที่ 1
นางปวีณา  ชุมเต็ม ส.อบต. หมู่ที่ 2
นางนาตยา   ทองนิล ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายดุรงค์  ไชยชนะ ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายต้อย  เมฆหมอก ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายสุนันท์  สงค์เสน ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายลำดวน  หนูยิ้มซ้าย ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายเชาวลิต  เอียดแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายมนัส  อุปถัมภ์ ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายประชุม  หอมแดง ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายณรงค์  สุขนวม ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายอู๊ด  คันธราช ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายผ่อน  แตงอ่อน ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายเอี่ยม  แสนสบาย ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายสามารถ  ทองนำ ส.อบต. หมู่ที่ 10
นายวันชัย  ประกอบปราณ ส.อบต. หมู่ที่ 10