กองคลัง

C002

นางสุมาลี  มากแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุนันญา  ม่วงทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวฟ้ารุ่ง   แสนสบาย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปาริชาติ  ทองแท้ เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวขวัญเมือง  บุตรพุ่ม ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนริศรา  สว่างแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวรรณา  โสพระขรรค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรวิกานต์  เหมยน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ