กองช่าง

A003

นายพชรดนัย   วัชโรทัย ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรุ่งทิวา  พานิชชาติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประกาศิต  สงค์เสน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนที  ไชยะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
นายสุรินทร์  ทองกิ้ม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวศศิวิมล  เอี้ยวงามดี ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวิรัตน์  ภุมมาหมั่น พนักงานขับรถ
นายธีรพงษ์  ทองดี คนงานทั่วไป
นายสมพร  ศรีสุวรรณ คนงานทั่วไป
นายศรชัย  แสงสุวรรณ คนงานทั่วไป