กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

D004

นายประสาร  ศรีสมุทร์ ผู้อำนวยการกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางละออ  คลับคล้าย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอรดี  เหล่าพันธ์พงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข
นายไพริน  สินธุมาศ คนสวน
นายแย้ม    ผลเต็ม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางลำพูล  มะลินจันทร์ แม่บ้าน