สำนักปลัด

E001

พ.อ.อ.ปกรณ์  ถิ่นประชา ปลัด อบต.ทองมงคล
นางสาวบุญญารัสมิ์  ด่านอนุพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณัฐฐยาน์  แก้วขำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอรทัย  พุทธานุ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพัชราวัลย์   ฤทธิ์ชัย นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริลักษณ์  ชุลี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรพิมล  ภู่เขียว ผู้ช่วยบุคลากร
นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสมหวัง  ปลั่งเอี่ยม พนักงานขับรถ
นายประยูร  วัฒพรหม คนงานทั่วไป
นางสาวอรยา  สากาเรศ คนงานทั่วไป
นางสาวจุฑาสรณ์   ชาติชาย นักการภารโรง