วิสัยทัศน์

ทรัพยากรน้ำยั่งยืน  คืนธรรมชาติสดใส  ท่องเที่ยวก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา

ก้าวหน้าเทคโนโลยี  เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ชีวีประชาผาสุก  ทุกชุมชนมีส่วนร่วม