ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน)หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร

Learning CenterLearning Center2Learning Center4Learning Center5